Трилогія про збалансовану систему показників

Критика, рецензії > Фахова книга

Трилогія про збалансовану систему показників

Штангрет А. М., доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту Української академії друкарства | 01.03.15 12:09:30

Нещодавно у видавництві «Баланс Бізнес Букс» з’явилася третя книга із серії узагальнень про систему збалансованих показників, тобто присвячена важливій і надзвичайно актуальній нині проблемі, якою зайняті чимало практиків, науковців, а також і викладачів, які хочуть на високому рівні підготувати менеджерів нового покоління.
Усі три книги це переклади з англійської праць відомих дослідників у цій галузі. Перші дві книжки вводять читача (головним чином, практика, який прагне вдосконалюватися, рости у своїй кар’єрі) у розуміння системи збалансованих показників), пояснюють також, як робота із ними діє в системі державних підприємств, що працюють в умовах розвинутого цивілізованого ринку, а третя є свого роду підсумком емпіричних знань, який демонструє чимало дійових практик, що ефективно використовуються керівними працівниками найрізноманітніших за обсягами діяльності компаній.
Актуальність методик, що викладені в книжках, підтверджуються чималою кількістю позитивних відгуків відомих науковців і практиків із галузі економіки, менеджменту зарубіжних підприємств – відомих нам і невідомих. Книжки, власне, пропагують їх застосування, доводячи високу ефективність, а також доступність і важливість у використанні.
Треба віддати належне дніпропетровському видавництву «Баланс Бізнес Букс», яке уже протягом чималої кількості років намагається впроваджувати в роботу сучасних економістів нові методи роботи, перекладає досвід зарубіжних фахівців, дає змогу нашим новим поколінням молодих фахівців брати на озброєння те, що вже успішно застосовується в чималій кількості країн світу зі стабільною економікою.
У цих умовах можна навіть сказати, що книжки, які узагальнюють, передають зарубіжний досвід, можуть застосовуватися не тільки практиками, які вже працюють у підприємницькій сфері і мають відповідну підготовку для переймання досвіду, але й до певної міри ставати посібниками для студентів відповідних спеціальностей, допоміжним матеріалом для викладачів, які працюють у сфері підготовки фахівців. Адже справді наразі надто мало матеріалу можна залучити із зарубіжного досвіду саме з галузі економічного менеджменту, оскільки найдоступнішими для нас є найчастіше ті матеріали, що викладені в книжках, а їх в Україні якраз не так і багато.
У цьому контексті варто підкреслити, що запропоновані для нашого ринку книжки за способом подання матеріалу суттєво відрізняється від тої навчальної літератури, яка застосовується для підготовки нової генерації менеджерів в Україні. Для нас вона є дещо незвичною, оскільки на відміну від готового вирішення певної проблеми, що спирається на результати наукових досліджень кількох поколінь, а в останній час і певної суміші вітчизняного та іноземного досвіду, пропонується суттєво відмінний підхід. Підхід, який передбачає поступове формування у читача інтересу до вирішення проблеми, пропозицію щодо можливих варіантів та поступове підведення до думки, що єдиного результату не існує, його потрібно знайти глибоко дослідивши ситуацію та усі обставини. Вимальовується не стільки випробувана система правил, скільки вибудовується спосіб мислення, пропонується шлях.
На нашу думку, книжки цікаві тим, що дають змогу зацікавленому в професійному зростанні менеджеру по-новому оцінити завдання, що стоять перед ним, а відтак зробити спробу удосконалити процес прийняття рішень, створивши власний алгоритм дій, стати творчою ініціативною складовою частиною управління підприємством задля досягнення якнайефективніших результатів роботи.
Щоправда, неминуче присутня певна складність і щодо сприйняття, і щодо потенційного застосування цікавого і досить легко викладеного матеріалу. Поруч із інтересом під час читання каскадної комбінації літературних відступів, формування конкретних ситуацій, пропозицій щодо організації аналітичного процесу, численних та змістовних прикладів, присутнє відчуття, що матеріал не стосується умов ведення бізнесу в Україні. Загалом, це зрозуміло, адже ж автори й не мали і не могли мати в межах свого огляду наших реалій, а вони – якщо прагнути застосовувати пропоновані методики – дуже різняться від зарубіжних, а відтак потребують особливого підходу. Звичайно, погоджуюся із тим, що процес виживання вітчизняних підприємств не можна описати жодним законом, адже цей процес – це суцільні парадокси і часто навіть відсутність логіки. Водночас саме в цих реаліях ми живемо, а відтак у наступних книгах, орієнтованих на вітчизняного споживача, доцільно було б це врахувати.
А з іншого боку – як іще дізнатися про те, що вже впроваджене у світі, якщо не читати таких книжок? Без сумніву, вони варті уваги, і можуть принести чимало користі в професіональному розвитку зацікавленому читачеві.


Для попереднього ознайомлення подаємо дещо розширеніші відомості про книжки.

Раєф, Дезрочес Деніс, Хетч Тобі. Збалансована система показників — кращі практики. Розробка, впровадження і оцінка / Пер. з англ.; За наук. ред. A.M. Гершуна - Дніпропетровськ : Баланс Бізнес Букс, 2015. - 208 с.


СОДЕРЖАНИЕ

Вступительное слово
Предисловие.
Чарльз Хорнгрен высказывает свое мнение.
Благодарности

Глава 1
Введение
Обзор исследования SHAPs
Анализ исследуемых групп.

Глава 2 Общие сведения о системе показателей
Что такое «система показателей»?.
Атрибуты системы показателей.
Причины для внедрения (операционные и стратегические).11
Стартовый импульс для внедрения системы показателей.13
Преимущества применения системы показателей.14
Преимущества, полученные группой Лучших практик17
Значительные преимущества: результаты международного опроса.18
Использование систем показателей: демографический сегмент, размер
предприятия, индустрия19
Что дальше?.19

Глава 3 Создание мотивации.21

Предпосылки22
Инициатива для внедрения23
Использование ориентиров24
Связь показателей эффективности с вознаграждением26
Координация персонала и показателей в соответствии с организационными задачами27
Реклама успеха.28
Выбор показателей.29
Доступность программных опций.29
Распространение информации о причинах применения системы
показателей31
Выводы33

Глава 4 Создание поддерживающей организационной среды35

Предпосылки37
Заинтересованность топ-менеджмента38
Формулирование и распространение информации об организационной стратегии.40
Определение и распространение причин и преимуществ применения
системы показателей40
Координация человеческого капитала в соответствии со стратегией.42
Стратегический лидер, сохраняющий видение проекта, - необходимая составляющая успеха.43
Принятие и использование системы показателей сотрудниками организации.44
Использование обратной связи для мониторинга прогресса и внесения изменений45
Потребность в автоматизации.46
Связь с системой бонусов и вознаграждений46
Привлечение внешних консультантов47
Время, необходимое для получения преимуществ.48
Поэтапное распространение системы.48
Выводы50

Глава 5. Разработка системы показателей I: методология управления
эффективностью.51
Методология управления эффективностью.52
Что такое методология управления эффективностью и зачем она
нужна?53
Популярные методологии управления эффективностью55
Типичные примеры используемых методологий управления
эффективностью62
Пример из практики63
Может ли организация использовать одновременно несколько
методологий управления эффективностью?.66
Несколько методологий управления эффективностью или
инициативы менеджмента?67
Выводы69

Глава 6. Разработка системы показателей II: другие вопросы.75
Общие сведения72
Связь показателей и организационной стратегии73
Связь эффективности с вознаграждением.78
Распространяющаяся система показателей.80
Мониторинг «правильных» показателей.82
Поддерживает ли ваша система управления затратами систему
показателей?.87
Самостоятельная оценка88
Выводы.88

Глава 7. Стратегии внедрения системы показателей.91
Распространение информации о концепции системы показателей.93
Адаптация системы93
Уровни организации.94
Подходы к применению96
Важность выбранного подхода к внедрению системы показателей99
Специфика индустрии.100
Методология управления эффективностью и уровни применения
системы показателей.101
План будущего расширения.101
Обновление систем показателей101
Выводы103

Глава 8 Вопросы по применению системы показателей.105

Период внедрения системы показателей и крайние сроки.107
Период внедрения системы показателей и причины ее применения. 108
Период внедрения системы показателей и подход.109
Значение причин внедрения.110
Количество показателей.110
Период установки программного обеспечения системы показателей112
Привлечение внешних консультантов.113
Консультанты и автоматизация системы показателей116
Принятие системы организацией.116
Система показателей и другие инструменты управления
эффективностью117
Выводы.121

Глава 9 Автоматизация системы показателей123

Необходимость автоматизации.124
Уровень автоматизации данных и отчетности126
Варианты автоматизации СП129
Распространение программного обеспечения по организации130
Распространение отчетов по результатам131
Функциональность системы и опции133
Гибкость системы.134
Доступность данных135
Выводы136

Глава 10 Контрольный список лучших практик.137

Контрольный список лучших практик.138
Практические примеры.143
Suzano Petroquimica143
First National Bank: Banking Operations.146
Город Бостон150
Hospitality Services Company.154
Fujitsu Services Oy162
Financial Services Company.164
Entertainment Subscription Company.167
Pfizer. .171
Глоссарий .179

Зі вступного слова:

Согласно исследованию, проведенному международной управленческой компанией Bain, системы показателей успешно удерживают 5 место среди инструментов управления согласно ответам 10000 менеджеров Америки, Европы и Азии…

…Не ознакомившись опытом других организаций, можно пройтись по всем «граблям» и сложностям процесса внедрения системы показателей…

Так как каждый бизнес по своей сути уникальный и содержит свой набор уникальных задач, многие управленческие технологии (в том числе и системы показателей) дают простор для принятия решений. Этим объясняется и отсутствие «единого стандарта» на системы показателей. И тут на помощь приходит статистика, которая позволяет дать ответ на вопрос «как это делает большинство», так и ознакомиться «какие успешные решения применяет меньшинство».
Спектр вопросов, исследованных авторами, соответствует тем сложностям и неоднозначностям, с которыми сталкивается организация, внедряющая систему показателей. Например, приходится часто отвечать на вопросы типа: «А сколько показателей выбрать?», «Какие перспективы выбрать?», «А можно ли добавить свою перспективу?». Анализируя анкеты сотен организаций из разных стран, авторы обобщают опыт, показывая при этом, как основные тенденции (что использует большинство), так и различные отклонения (лучшие практики, примененные отдельными организациями).
Книга структурирована в соответствии с основными проблемами, с которыми сталкиваются организации. Главы, посвященные вопросам мотивации, подбору перспектив, организации проекта внедрения, содержат подробный материал, включая анализ результатов исследования и лучших практик. Приведенные примеры проектов охватывают основные отрасли бизнеса и государственного управления.
Книга написана легким языком и использует стандартные бизнес-термины

Нівен Пол P. Діагностика збалансованої системи показників: Підтримуючи максимальну ефективність/Пер, з англ; За наук. ред. М. Горського. Дніпропетровськ: Баланс Бізнес Букс, 2006. - 256 с.

«Діагностика збалансованої системи показників» - посібник з проведення точного аналізу ефективності збалансованої системи показників в організації. Видання доповнено описом новітніх інструментів та методів впровадження коректуючих змін щодо забезпечення максимальної ефективності застосування вашої ЗСП. В книзі наведені запитання для самоперевірки, що допоможуть критично оцінити свою діяльність, спрямовану на впровадження збалансованої системи, а також сприятимуть просуванню пов'язаних з нею ініціатив.
Ця книга буде корисною для всіх, хто прагне отримати максимальну користь з застосування збалансованої системи показників в своїй організації.


Содержание

Предисловие 9
Благодарность автора 14

Глава 1
Текущее состояние сбалансированной системы показателей 15
Путь вперед 15
Причины выдающейся популярности сбалансированной
системы показателей.16
Сбалансированная система показателей29
Долговечна ли сбалансированная система показателей?.34

Глава 2
Начинаем с главного 41
Зачем нужна сбалансированная система показателей
и почему именно сейчас?41
Кто несет ответственность за сбалансированную систему
показателей? Вопрос о поддержке со стороны руководства50

Глава 3
Прежде чем приступить к оценке 63
Команда, работающая над сбалансированной системой показателей63
Обучение сбалансированной системе показателей71
Вначале было слово: планирование распространения информации.74
Терминология и сбалансированная система показателей 80
План внедрения сбалансированной системы показателей.82

Глава 4
Стратегические карты. 89
Разработка стратегической карты. 91
Персонализация стратегической карты. 115

Глава 5
Показатели, нормы и инициативы 123
Показатели деятельности123
Увеличение значимости оценки благодаря применению норм 143
Сопоставление и определение приоритетности организационных
инициатив.150

Глава 6 Каскадирование сбалансированной системы показателей для обеспечения единой направленности в организации 161
Разработка принципов внедрения в целях успешного каскадирования 163
Понимание сбалансированной системы показателей высшего уровня. 164
Влияние как основа каскадирования.165
Оценка каскадированных сбалансированных систем показателей.170

Глава 7 Ключевые связи сбалансированной системы показателей с организационными процессами: составлением бюджетов, выплатой вознаграждений и корпоративным управлением 175
Стратегическое распределение ресурсов: сбалансированная система показателей и составление бюджетов.175
Связь между оплатой труда и результатами деятельности: сбалансированная система показателей и вознаграждение работников.184
Сбалансированная система показателей и корпоративное управление.194
Глава 8 Обмен информацией о результатах сбалансированной системы показателей: отчетность и заседания руководства по вопросам стратегии 205
Сообщение результатов сбалансированной системы показателей 206
Заседание руководства по вопросам стратегии 212
Приложение 8А:
Выбор программного обеспечения для сбалансированной системы показателей 218

Глава 9 Создание сбалансированной системы показателей компании Aliant, Inc. 229
Создание фундамента для успеха сбалансированной системы показателей 230
Стратегическая карта, показатели деятельности, нормы и инициативы компании Aliant 236
Каскадирование сбалансированной системы показателей для обеспечения единой организационной направленности.240
Отчетность о результатах сбалансированной системы показателей 244
Выигрывают все: связь между сбалансированной системой показателей и стимулирующим вознаграждением.245
Результаты сбалансированной системы показателейв компании Aliant 246

Предметный указатель 248

Із передмови:

На протяжении последних четырнадцати лет влияние сбалансированной системы показателей (ССП) становилось все более значительным и очевидным. На фоне этого влияния происходило развитие научной мысли об управлении эффективностью, необходимой для изучения новой, еще неизведанной области — экономики, основанной на знаниях. Причины создания сбалансированной системы показателей как инструмента были достаточно просты. В основу ее разработки легло убеждение, что наши традиционные системы оценки результатов деятельности — с их исключительной зависимостью от финансовых показателей — утратили свою эффективность в условиях современного делового мира, характеризующегося созданием ценности на базе таких нематериальных активов, как знания и опыт работников, прочные связи с клиентами, культура новаторства и проведение реформ. Идея была элементарной, тем не менее она получила развитие по ряду различных направлений. Практически по всему миру пошел процесс освоения ССП. Понятие о четырех отдельных, но в то же время сбалансированных составляющих результатов деятельности было встречено с энтузиазмом всеми, кто стремился избавиться от ненадежных финансовых критериев, применяемых для количественного измерения достижений на протяжении последних ста лет.
Создателями ССП являются Роберт Каплан и Дейвид Нортон.


Нивен Пол Р. Сбалансированная система показателей для государственных и неприбыльных организаций/Пер, с англ.; Под ред. О.Б. Максимовой. - Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2005. - 336 с.

За последние десять лет своего существования в мире бизнеса сбалансированная система показателей стала одной из самых передовых методологий, направленных на оценку деятельности предприятия и достижение стабильно высоких и устойчивых результатов. Автор книги рассказывает, как государственные и неприбыльные организации могут использовать данную систему для преобразования организационных стратегий в конкретные действия, влекущие за собой повышение производственных показателей и улучшение продуктивности труда.


Содержание
Предисловие.
Благодарность автора.

Часть I. Введение в оценку результатов деятельности и сбалансированную систему показателей

Глава 1. Введение в сбалансированную систему показателей 3
Глава 2. Адаптация сбалансированной системы показателей
для государственного и неприбыльного секторов. 27

Часть II. Создание фундамента для успешного внедрения сбалансированной системы показателей 47

Глава 3. Подготовка к работе49
Глава 4. Обучение и план передачи информации для успешного
внедрения ССП79
Глава 5. Миссия, ценности и видение 105
Глава 6. Стратегия — основа любой сбалансированной системы показателей131
Глава 7. Сбалансированная система показателей в структуре управления
деятельностью151

Часть III. Разработка сбалансированной системы показателей161
Глава 8. Разработка целей деятельности
на стратегической карте163
Глава 9. Показатели эффективности, ориентиры
и инициативы.195

Часть IV. Максимальное повышение эффективности
сбалансированной системы показателей235

Глава 10. Создание в организации единой направленности путем
каскадирования сбалансированной системы показателей237
Глава 11. Связь распределения ресурсов со сбалансированной системой показателей251
Глава 12. Отчетность по результатам применения сбалансированной
системы показателей263
Глава 13. Город Шарлотт: рассказ об успехе сбалансированной
системы показателей285
Глава 14. Закрепление успеха сбалансированной системы показателей301

Глоссарий307
Предметный указатель 313
Предисловие
Відповісти на статтю