ФУНДАМЕНТАЛЬНИЙ ПІДРУЧНИК ДЛЯ МАЙБУТНІХ ФІНАНСИСТІВ

Критика, рецензії > Навчальна книга

ФУНДАМЕНТАЛЬНИЙ ПІДРУЧНИК ДЛЯ МАЙБУТНІХ ФІНАНСИСТІВ

Віктор Тарасевич, завідувач кафедри політичної економії Дніпропетровської національної металургійної академії, доктор економічних наук, професор | 08.05.15 16:59:39

Реалії сучасного світового економічного середовища — світові та регіональні кризи на ринку фінансового капіталу, процеси глобалізації та інтернаціоналізації, широке застосування різноманітних нових фінансових інструментів та новітніх інформаційних технологій як на вітчизняному, так і на міжнародному ринках капіталу обумовлюють необхідність підготовки високопрофесійних фахівців у галузі економіки, які творчо мислять, здатні аналізувати складні процеси, що відбуваються на фінансовому ринку, і вирішувати проблеми теоретичного і прикладного характеру.
Для підготовки таких фахівців необхідні якісно нові підручники, які мають розкривати економічний зміст тих явищ і процесів, котрі ми спостерігаємо у фінансовій сфері, створювати умови для формування глибоких професійних знань,
креативного наукового мислення і мати сучасну архітектоніку.
На українському ринку наукової літератури із проблематики фондового ринку сьогодні найчастіше можна натрапити на російськомовні переклади іноземних підручників або ж підручники, написані російськими чи українськими авторами. Як правило, переважна більшість іноземних підручників містить інформацію практичного спрямування, що базується на глибокій теоретичній основі і призначена для тих, хто знайомий з реаліями і атрибутами розвиненого фондового ринку, хто бажає займатися професійною діяльністю у провідних фінансових центрах світу. При цьому в таких підручниках, як і в багатьох інших західних джерелах, автори не переобтяжують себе необхідністю давати чіткі, науково обґрунтовані та повні визначення економічних категорій і понять.
Російськомовні видання 90-х років ХХ ст. зазвичай написані на основі західних аналогів. Сучасні підручники російською мовою є фундаментальними виданнями з питань функціонування фондового ринку і базуються на творчому переосмисленні західної практики та розкривають специфіку російського ринку цінних паперів.
Змістове наповнення вітчизняних підручників часто не відрізняється ні широтою охоплення теоретичного матеріалу, ні системним підходом до розкриття предмета дослідження, ні оригінальністю практичних завдань. Нерідко залишаються поза увагою окремі важливі й надзвичайно актуальні сьогодні аспекти функціонування сучасного фондового ринку. Все це не дає змоги вітчизняній науковій літературі на рівних конкурувати з російськими та західними підручниками з проблематики фондового ринку, які поступово захопили український книжковий ринок.
Підручник “Цінні папери” за редакцією В.Д. Базилевича* є новим явищем на ринку навчальних видань з питань фондового ринку. З одного боку, це класичний університетський підручник, а з іншого, фактично є фундаментальним, системним дослідженням такого складного і багатоаспектного економічного явища, як ринок цінних паперів.
Автори підручника — викладачі Київського національного університету імені Тараса Шевченка, які мають багаторічну практику викладання економічних дисциплін у провідному класичному університеті країни, проходили стажування у фінансових центрах країн Європи та США, підготували та видали значну кількість оригінальних праць із проблем теорії та практики функціонування фінансового сектору економіки.
Важливо зазначити, що це перший, можливо, не лише на теренах СНД, підручник, присвячений саме інструментарію фондового ринку, в якому докладно розглянуті як види цінних паперів, так і усі теоретичні й практичні аспекти, пов’язані з їх використанням. У ньому знайшли відображення новітні методичні прийоми викладу навчального матеріалу, чітко визначено ключові проблеми та систематизовано основні засади емісії, розміщення та обігу цінних паперів в Україні і на міжнародному ринку.
Можна назвати кілька основних переваг цього підручника, які роблять його унікальним серед інших видань подібного спрямування. По-перше, під керівництвом завідувача кафедри економічної теорії, декана економічного факультету, доктора економічних наук, професора, В.Д. Базилевича об’єдналися зусилля викладачів різних кафедр економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, що дало змогу всебічно розкрити усі теми, акцентувати увагу на актуальних питаннях, які не могли б бути глибоко і професійно розглянуті науковцями однієї економічної спеціальності.
По-друге, підручник, як за тематикою, так і за структурою, є оригінальним та інноваційним, оскільки, на відміну від інших видань з цієї проблематики, дає змогу ґрунтовно і повно ознайомитися з усіма питаннями, пов’язаними з визначенням сутності, видів, особливостей емісії, обігу та оцінювання різних видів цінних паперів.
По-третє, поданий у підручнику комплексний аналіз міжнародного досвіду і національних особливостей емісії та обігу основних видів цінних паперів, дослідження теоретичних засад і механізму функціонування сучасного ринку цінних паперів дає змогу систематизувати й визначити основні тенденції його подальшого розвитку.
Підручник характеризується лаконічним викладом матеріалу, інформаційною та змістовою насиченістю. Глибокому засвоєнню основних тем курсу сприяють логічний виклад матеріалу, всебічне висвітлення специфіки та правових аспектів випуску й обігу цінних паперів. У книзі наведено порівняльні характеристики цінних паперів, сучасні методи оцінювання різних інструментів фондового ринку, а також історичні есе, які розкривають особливості розвитку різних сегментів ринку цінних паперів, що робить підручник більш цікавим і пізнавальним. У кінці кожного розділу подаються висновки, основні поняття, контрольні запитання та завдання, а також рекомендована література.
Важливими складовими підручника є глосарій та предметний покажчик, які містять понад 500 сучасних понять та категорій з теорії та практики фондового ринку.
Підручник становить значний науковий і практичний інтерес, оскільки на противагу іншим науковим працям подібного предметного спрямування вирізняється надзвичайно широким охопленням і глибоким розкриттям економічної природи цінних паперів, специфіки їх емісії та обігу, а також сучасних методів технічного та фундаментального аналізу ринку цінних паперів. Крім того, підручник містить значний обсяг інформації про сучасний стан фінансового сектору економіки України і світу, що дасть читачам змогу не лише вільно орієнтуватися у закономірностях функціонування українського ринку, а й оволодіти знаннями про тенденції розвитку міжнародного ринку цінних паперів. Є всі підстави стверджувати, що авторам підручника вдалося вийти на якісно новий рівень осмислення такого складного соціально-економічного явища, як ринок цінних паперів, висвітлити особливості його функціонування, які раніше залишалися поза увагою і дослідників, і викладачів, дати системне й цілісне осмислення цінних паперів, що відповідає сучасному рівню економічної науки і соціальної практики. Підручник буде корисним для студентів усіх економічних спеціально-стей, науковців, аспірантів, фахівців, які здійснюють практичну діяльність на фондовому ринку, а також для тих, хто цікавиться питаннями фондового ринку та інвестиціями у цінні папери.

За матеріалами журналу "Вища школа"
Відповісти на статтю