ВИБОРИ ЯК НАУКА

Критика, рецензії > Навчальна книга

ВИБОРИ ЯК НАУКА

Анатолій Романюк, дир. Центру політичних досліджень, проф. каф. політології ЛНУ ім. І. Франка, доктор політичних наук | 18.03.15 17:09:30

Політичні партії у виборах: Теорія та практика виборчої кампанії: Навч.-метод. посіб. / Юрій Шведа. — К. : Знання, 2012. — 373 с.

Видавництво “Знання” випустило навчально-методичний посібник відомого українського політолога, доцента кафедри політології Львівського національного університету імені Івана Франка, кандидата політичних наук Юрія Шведи “Політичні партії у виборах: теорія та практика виборчої кампанії” (1).
Видавництво “Знання” випустило навчально-методичний посібник відомого українського політолога, доцента кафедри політології Львівського національного університету імені Івана Франка, кандидата політичних наук Юрія Шведи “Політичні партії у виборах: теорія та практика виборчої кампанії” (1).
Цей посібник ще раз підтвердив незмінну наукову зацікавленість автора діяльністю політичних партій. Однак якщо у попередніх своїх роботах
Ю. Шведа зупинявся на характеристиці самих політичних партій, закладаючи тим самим основи вітчизняної української політології, то нинішня праця “українського Дюверже” присвячена аналізу однієї з найважливіших функцій політичних партій — електоральній.
У посібнику автор акцентує увагу читачів на таких важливих теоретичних проблемах, як значення політичних виборів у системі представницької демократії, місце та роль у них політичних партій, типи партій за їх ставленням до виборів, роль партій у виборчому процесі, чинники, які визначають електоральний успіх партій. Таким чином у науковий обіг вводиться ціла низка важливих понять та положень, які досить схематично були представлені у попередніх книгах автора.
Основна цінність посібника полягає в науковому аналізі власне виборчої кампанії, головними дійовими особами якої і є політичні партії — “машини для голосування”. І хоча політична теорія знає чимало праць, які присвячені аналізу процесу організації політичних виборів, тим не менше так ґрунтовно та цілісно у вітчизняній науці вони розглядаються чи не вперше.
Автору посібника вдалося представити політичні партії у зовсім новому ракурсі — з позицій практичної політології. Таким чином, представлений посібник є поважним внеском у розробку ще зовсім юної галузі української політичної науки — практичної політології.
Такий комплексний підхід є вельми бажаним для підготовки фахівців з політології як носіїв не лише певних теоретичних знань, а й відповідних практичних навичок. І знання технології організації та проведення виборчої кампанії в арсеналі таких навичок політологів сьогодні є надзвичайно затребуваним.
У посібнику викладені основні теоретичні положення, які стосуються усіх етапів виборчої кампанії — від вибору округу для балотування, розробки стратегії й тактики виборчої кампанії, формування та діяльності виборчого штабу до роботи в останній день виборів. З огляду на це можемо сміливо стверджувати, що посібник “Політичні партії у виборах: теорія та практика виборчої кампанії”, по-суті, покликаний стати настільною книгою менеджера виборчої кампанії, у якій він знайде відповіді на усі питання, котрі можуть виникнути під час її організації та проведення.
Автор цілком слушно підводить читача посібника до думки про те, що хорошим політтехнологом може бути лише той, хто глибоко та всебічно обізнаний з об’єктом впливу. Дуже ґрунтовно викладений розділ, який стосується поведінки виборців, моделей такої поведінки та їх детермінант. У посібнику значна увага приділяється розкриттю психологічних особливостей взаємодії політиків та виборців, психологічним закономірностям масових та міжособистісних комунікацій, об’єкт-суб’єктних інтеракцій.
Позитивним моментом також є те, що у посібнику розглядаються закономірності впливу на громадську думку традиційних і сучасних засобів масової комунікації. Досить детально розкриті традиційні та новітні виборчі технології (у тому числі психотехнології, РR-технології, спін-технології тощо).
Чи не вперше у вітчизняній політичній науці наводяться приблизна структура виборчого штабу, його матеріально-технічне забезпечення, зразок концепції виборчої кампанії, стратегічні проекти виборчої кампанії, які завжди були таємницею, відомою лише вузькому колу фахівців (політтехнологів). Посібник містить глосарій та список рекомендованої літератури.
Підготовлений Ю. Шведою навчально-методичний посібник “Політичні партії у виборах: теорія та практика виборчої кампанії”, без сумніву, матиме позитивний вплив не лише на підготовку фахівців із практичної політології, але й на тих, хто займається організацією виборчої кампанії.

Примітки:

1. Шведа Ю.Р. Політичні партії у виборах: теорія та практика виборчої кампанії : навч.-метод. посіб. / Ю. Шведа. — К. : Знання, 2012. — 373 с.

За матеріалами журналу "Вища школа"
Відповісти на статтю