Ефективне вивчення економіки для застосування на пракитиці

Критика, рецензії

Ефективне вивчення економіки для застосування на пракитиці

В.В.Гомольська, доц. кафедри економіки підприємства і маркетингу у ВПК УАД, к.е.н. | 18.04.11 19:45:56

Гріффітс Алан, Уолл Стюарт
Економіка для бізнесу та менеджменту/Пер. з англ. - Дніпропетровськ. Баланс Бізнес Букс, 2007. - 944 с. (рос.)


Економіка дуже цікава наука. Навіть серед спеціалістів існує велика кількість суперечок щодо її принципових питань, а діапазон поглядів і різних концепцій є ще більшим.
У цій книзі представлено основні принципи макро- і мікроекономіки з погляду прийняття управлінських рішень. Для цього паралельно з викладенням економічних аспектів комерції та управління наведено способи їх застосування у різноманітних ситуаціях, що вимагають прийняття управлінських рішень.
Книга складається з двох частин.
У першій частині «Ділове мікросередовище» розглядаються питання формування різноманітних ринків і особливості ціноутворення на них, досліджуються попит і поведінка споживачів в залежності від доходів, вплив витрат та інших факторів на виробництво і пропозицію. Також у цій частині докладно розглянуто концептуальні питання створення і функціонування підприємств та інших комерційних організацій, їх форми і види, цілі та напрями їх діяльності. Окремий підрозділ присвячено розгляду «недосконалості» ринку, причинам її виникнення і способам усунення та регулювання, наведено досвід Великої Британії та країн ЄС у цій сфері.
У другій частині книги «Ділове макросередовище» розглянуто питання формування середовища, в якому необхідно приймати управлінські рішення, зокрема, досліджено політичні, правові, демографічні, соціально-культурні, етичні та інші фактори. Зроблено спробу комплексно висвітлити і узагальнити цілі та інструменти політики уряду в сфері монетарної, податкової і фіскальної політики, регулювання зайнятості, інфляції і валютного курсу. Велику увагу приділено процесам глобалізації та формування міжнародного економічного простору, а також наведено рекомендації щодо формування стратегій, застосування маркетингу та управління персоналом для підприємств, що в ньому функціонують, спираючись на досвід транснаціональних корпорацій і спільних підприємств Європейського Союзу, Північної Америки, Східної і Південно-Східної Азії. Окремий розділ присвячено сфері розваг, туризму і спорту.
Всі розділи книги, крім теоретичної частини, включають:
-завдання для самоперевірки і самотестування, що дозволяють перевірити правильність засвоєння матеріалу, відповіді на які містяться в кінці книги;
- практикуми, що складаються з кількох актуальних ситуацій, що дозволяють застосувати теоретичний матеріал на практиці;
- контрольні завдання, що містять комплекс тестів різного типу, теоретичні питання і практичні завдання, і допомагають перевірити ступінь засвоєння поданих у розділі матеріалів, а також підготуватися до проміжного або підсумкового контролю.
У кінці кожного розділу дано перелік визначень основних понять і наведено скорочений виклад найважливішого матеріалу з позначенням «Основні моменти».
Крім цього, книга має власний сайт підтримки, на якому студентам пропонуються додаткові питання і відповіді, а також корисні посилання. Ресурси для викладачів включають матеріали додаткових кейсів із відповідями, а також лекційні слайди в форматі PowerPoint.
Завдяки усьому цьому книга перетворюється в інтерактивний підручник, який залучає читачів у захоплюючий світ прийняття управлінський рішень в економічній сфері.
Виходячи з вищевикладеного, книга Алана Ґріфітса та Стюарта Уолла «Економіка для бізнесу і менеджменту» може бути рекомендована для студентів економічних спеціальностей, викладачів економічних дисциплін, а також усіх, хто цікавиться економікою і прагне до успіху, зростання і розвитку.


Від видавництва про авторів:

Алан Гриффите — читает курс экономической теории в Ashcroft International Business School при Anglia Polytechnic University.
Стюарт Уолл — профессор делового и экономического образования (BEE) в Ashcroft International Business School ппи Annlia Polytechnic University. Экономика для бизнеса и м
Книга предназначена для студентов, изучающих курсы начальной экономической теории, экономику предприятий, микроэкономику и другие дисциплины экономического направления.
Відповісти на статтю